Statut Tlačiť
Napísal Administrator   
Sobota, 09 November 2013
There are no translations available.

Statut Galerije naivne umetnosti

Na osnovu člana 4 I 13 Zakona o javnim službama (“Sl. Glasnik RS” br. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05) I člana 35,. stav 1 tačka 8. Statuta opštine Kovačica (Sl.list opštine Kovačica” br. 13/08) Skupština opštine Kovačica na sednici održanoj dana 15.12.2008. godine, donela je

 

STATUT

 

GALERIJE NAIVNE UMETNOSTI KOVAČICA

 

OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim Statutom uređuju se pitanja od značaja za organizovanje rada Galerije naivne umetnosti Kovačica, (u daljem tekstu Galerija), kao ustanove javne službe, I to: ustanova I sedište, pečat I štambilj, pravni položaj, zastupanje I predstavljanje, delatnost galerije, unutrašnja organizacija, planiranje rada I razvoja, sredstava za obavljanje delatnosti I finansijsko poslovanje, organi ustanove, radni odnosi, položaji I odgovornosti zaposlenih, poslovna tajna, uslovi za rad sindikata, statut I druga opšta akta.

 

Član 2.

 

Galerija naivne umetnosti je Odlukom Skupštine opštine Kovačica 15.12.2008. , (“Sl.list opštine Kovačica” 16/08) kao ustanova javne službe, radi obavljanja galerijske delatnosti.

 

Član 3.

 

Prava I dužnosti osnivača Galerije vrši Skupština opštine Kovačica.

 

Član 4.

 

Dan Galerije je 15.05., koji predstavlja dan osnivanja Galerije naivne umetnosti u Kovačici.

 

Član 5.

 

Naziv ustanove je: Galerija naivne umetnosti Kovačica.

 

Član 6.

 

Sedište Galerije je u Kovačici, Masarikova broj 65.

 

Član 7.

 

Odluku o promeni ustanove I sedišta Galerije donosi Upravni odbor Galerije uz saglasnost Skupštine opštine Kovačica.

 

PEČAT I ŠTAMBILJ

 

Član 8.

 

Galerija ima pečat I štambilj.

Pečat Galerije je okruglog oblika sa upisanim tekstom Galerija naivne umetnosti Kovačica, sa logom Galerije, mestom za datum I delovodni broj.

Tekst pečata I štambilja ispisan je latiničnim I ćiriličnim pismom na srpskom jeziku.

Način upotrebe, prava I ovlašćenja, čuvanje I rukovanje I odgovornost za rukovanje pečata I štambilja Galerije uređuje direktor.

 

PRAVNI POLOŽAJ

 

Član 9.

 

Galerija je pravno lice, sa statutom ustanove, javne službe, koja obavlja poslove galerijske delatnosti.

Delatnost Galerije je javna.

 

Član 10.

 

Galerija je pravno lice upisano u Okružni trgovinski sud Pančevo.

 

Član 11.

 

Galerija ima svoj žiro račun..

 

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

Član 12.

 

Galeriju zastupa I predstavlja direktor bez ograničenja.

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti direktora Galeriju može da zastupa lice koje direktor odredi posebnim rešenje.

U slučaju da direktor nije odredio lice koje ga zamenjuje Galeriju zastupa predsednik Upravnog odbora.

 

Član 13.

 

Direktor Galerije je ovlašćen da posebnim punomoćjem vršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti prenese na druge zaposlene na neodređeno ili određeno vreme ili za poseban slučaj. Punomoćje se može izdati za pojedinačni pravni posao ili određenu vrstu ili grupu poslova.

 

Član 14.

 

Odluke I druge akte Upravnog I Nadzornog odbora, potpisuju predstavnici tih odbora.

 

DELATNOST GALERIJE

Član 15.

 

Galerija je likovna, kulturno-umetnička ustanova, koja se osniva u cilju trajnog stavljanja mogućnosti javnosti, da se uvidom u zbirku slikarskih dela upoznaju sa naivnom umetnošću, odnosno likovnom umetnošću uopšte I svim umetničkim dostignućima.

Pored izložbene delatnosti, stalne postavke, ustanova obavlja I sledeće poslove:

 • organizuje povremene izložbe svog materijala u svojim prostorijama, kao I u drugim mestima u zemlji I inostranstvu

 • organizujhe povremene izložbe drugih slikara iz naše zemlje I inostranstva

 • izdaje publikacije I kataloge, knjige I reprodukcije o svojoj delatnosti, organizuje predavanja, seminare, skupove I druge oblike delovanja, koji doprinose korišćenju galerijskog materijala za unapređenje likovne kulture

 • organizuje izložbe fotodokumentacije I arhivske građe vezane za likovnu umetnost.

 

Član 16.

 

Galeriju čine:

 • umetničke slike, odnosno pokretna kulturna dobra, celokupan fond sadašnje Galerije naivne umetnosti u Kovačici, koja je u sastavu Doma kulture “3. oktobar” Kovačica

 • radovi drugih slikara iz zemlje I inostranstva

 • radovi koji će se kasnije prikupiti kao pokloni, donacije I kupljeni umetnički radovi

 • pokretne stvari neophodne za obavljanje galerijske dužnosti

 

Član 17.

 

Galerija će preuzeti pripadajuća finansijska sredstva, prava I obaveze, vezane za galerijsku delatnost Doma kulture “3. oktobar” Kovačica, kao I pokretna kulturna dobra, odnosno celokupan fond sadašnje Galerije naivne umetnosti, prema deobnom bilansu.

 

Član 18.

 

Galerija se registruje za obavljanje sledećih delatnosti:

 

Pretežna delatnost:

SEKTOR M

92 925 9252 92521 – Delatnost muzeja, galerija I zbirki

 

Ustanova obavljaće I ostale delatnosti:

Sektor G

22 221 2211 221110 – Izdavanje knjiga, brošura, muzičkih knjiga I drugih publikacija

22 221 2215 22150 – Ostala izdavačka delatnost

Sektor E

52 524 5248 52480 – Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama

Sektor J

70 702 7020 70200 – Iznajmljivanje nekretnina

 

Član 19.

 

Galerija može da promeni, dopuni, proširi ili smanji broj delatnosti.

Odluku iz stava 1 ovog člana donosi Upravni odbor uz prethodnu saglasnost Skupštine opštine Kovačica.

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

 

Član 20.

 

Galerija je organizovana kao jedna ekonomska poslovna celina.

 

Član 21.

 

Unutrašnja organizacija utvrđuje se opštim aktom – Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji koju donosi Upravni odbor u roku od 30 dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Opšti akt o sistematizaciji radnih mesta donosi direktor u roku od 30 dana stupanja na snagu ovog Statuta.

 

Član 22.

 

Odluku o statusnim promenama Galerije donosi Upravni odbor uz saglasnost osnivača.

 

PLANIRANJE RADA I RAZVOJ

 

Član 23.

 

Planovi I programi Galerije, donose se u skladu sa ciljevima radi kojih je osnovana ustanova

 

Član 24.

 

Godišnjim programom rada I poslovanja utvrđuju se osnovni programski I poslovni ciljevi, obim I struktura programa, planirani izvori prihoda I pozicija rashoda po namenama, kao I drugi planski okviri.

 

Član 25.

 

Predlog plana, odnosno godišnji program rada, utvrđuje direktor. Plan, odnosno program rada I planove I programe razvoja donosi Upravni odbor, na predlog direktora, uz saglasnost Skupštine opštine.

 

Član 26.

 

Direktor je neposredni nosilac poslova u izvršavanju planova I programa rada I razvoja iz člana 22 ovog Statuta.

 

Član 27.

 

Za izvršenje plana I godišnjeg programa rada odgovoran je direktor. Upravni odbor razmatra izvršenje plana I programa rada I preuzima mere za njihovo ostvarivanje.

 

Član 28.

 

Galerija na kraju godine podnosi izveštaj Upravnom odboru I Skupštini opštine o pstvarivanju ciljeva I zadataka zbog kojih je osnovana.

 

SREDSTVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI I FINANSIJSKO POSLOVANJE

 

Član 29.

 

Galerija stiče sredstva za obavljanje svoje delatnosti u skladu sa Zakonom I to:

 • iz budžeta Republike

 • iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine

 • iz budžeta Opštine

 • sponzora, poklona I donatora

 • sopstenih prihoda od ulaznica, komisione prodaje umetničkih dela

 • iz drugih izvora

 

Član 30

 

Sredstva iz budžeta opštine Kovačica, Galerija ostvaruje na osnovu programa rada, kao I predračuna sredstava potrebnih za ostvarivanje tog programa.

 

Član 31.

 

Galerija može sticati prihode I iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Poslovni rezultati iz ovih izvora čine ostvarenu dobit, koja se deli u skladu sa Zakonom.

 

Član 32

 

Zaposleni u Galeriji imaju pravo na odgovarajuću zaradu u skladu sa kolketivnim ugovorom, odnosno Zakonom.

 

Član 33.

 

Sredstva Galerije koriste prema njihovoj nameni u skladu sa Zakonom. Galerija odgovara za obaveze sredstvima sa kojima raspolaže.

 

Član 34.

 

Imovina I prostorije Galerije osiguravaju se kod osiguravajućeg društva.

Galerija će preuzeti pripadajuća finansijska sredstva, prava I obaveze, vezane za galerijsku delatnost Doma kulture “3. oktobar” Kovačica, kao I pokretna kulturna dobra, odosno celokupan fond sadašnje Galerije naivne uemtnosti, prema eobnom bilansu.

Imovina Galerije, ne može se otuđiti.

Galerijski fond kao I deo poslovnih sredtava, koriste se na način I pod uslovima utvrđenim Zakonom, pozakonskim I opštim aktima.

 

Član 35.

 

Poslovni rezultati I stanje sredstava Galerije utvrđuju se završnim računom svake godine.

 

Član 36.

 

Ostvarena dobit Galerije raspoređuje se zavisno od rezultata poslovanja I rezultata rada zaposlenih u skladu sa zakonom I drugim opštim aktima.

Odluku o raspodeli ostvarene dobiti donosi Upravni odbor Galerije u skladu sa Zakonom.

 

Član 37.

 

O načinu formiranja I visini cena usluga u vršenju delatnosti Galerije odlučuje direktor, uz saglasnost Upravnog odbora.

 

Član 38.

 

Upravni odbor je organ upravjanja Galerije.

Upravni odbor ima predsednika I četiri člana.

Predsednika I članove Upravnog odbora imenuje I razrešava Skupština opštine Kovačica.

 

 

Član 39.

 

Predsednik I tri člana Upravnog odbora imenuju se iz redova kulturnih, a jedan iz reda zaposlenih.

 

Član 40.

 

Upravni odbor imenuje se na vreme od četiri godine.

Članovi Upravnog odbora mogu da budu razrešeni pre isteka vremena na koje su imenovani ako ne učestvuju ili ne učestvuju redovno u radu UO, ako nesavesno obavljaju dužnosti predsenika I članova UO I dr. slučajevima predviđenim zakonom I odgovarajućim aktom osnivača I ovim Statutom.

 

Član 41.

 

Upravni odbor obavlja sledeće poslove:

 1. donosi Statut uz saglasnost Skupštine opštine.

 2. Utvrđuje poslovnu politiku ustanove

 3. odlučuje o statusnim promenama, promenama pravne forme, promeni delatnosti I prestanku Galerije uz saglasnost Skupštine opštine Kovačica

 4. odlučuje o promenama delatnosti firme I sedišta uz saglasnost Skupštine opštine Kovačica

 5. donosi godišnji program rada I poslovanja I dugoročne I srednjoročne planove rada uz saglasnost Skupštine opštine Kovačica

 6. odlučuje o korišćenju sredstva I ulaganju kapitala u skladu sa zakonom

 7. donosi opšti akt – Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji

 8. donosi opšti akt – Pravilnik o radu

 9. donosi opta I pojedinačna akta za koje je on ovlašćen ovim Statutom I propisima

 10. odlučuje o pribavljanju I davanju na korišćenje objekata

 11. odlučuje o cenama usluge

 12. odlučuje o raspodeli dobiti u skladu sa Zakonom I odredbama iz čl. 22 st 2 ovog Statuta

 13. utvrđuje visinu naknade za rad predsednika I članova UO I Nadzornog odbora

 14. odlučuje o preduzimanju posebnih mera kada utvrdi da je u poslovanju došlo do znatnih poremećaja

 15. donosi akt o unutrašnjoj organizaciji u skladu sa Zakonom

 16. odlučuje o poslovanju Galerije

 17. usvaja izveštaj o poslovanju I godišnji obračun

 18. daje prethodno odobrenje za otuđenje osnovnih sredstava

 19. raspisuje konkurs za direktora, daje mišljenje na izbor I razrešenje direktora

 20. donosi druga akta u skladu sa Zakonom I Statutom Galerije

 21. vrši idruge poslove u skladu sa pozitivnim propisima

 

Član 42.

 

Upravni odbor radi I odlučuje na sednicama

Sednice UO saziva I njima rukovodi predsednik UO I one su po pravilu javne.

Predsednika u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti zamenjuje jedan od članova Upravnog odbora.

 

Član 43.

 

Poslovnikom o radu UO bliže se uređuje način rada I odlučivanja Upravnog odbora.

 

DIREKTOR

 

Član 44.

 

Direktora Galerije imenuje I razrešava Skupština opštine Kovačica na predlog Upravnog odbora.

Direktor se imenuje na vreme od 4 godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Direktor se imenuje na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Upravni odbor u jednom od dnevnih listova najkasnije 3 meseca pre isteka mandata direktoru koji vrši tu funkciju.

 

Član 45.

 

Za direktora Galerije može da ude imenovano lice koje pored opštih uslova predviđenih zakonom, ima srednju stručnu spremu, društvenog ili jezičkom smera I najmanje jednu godinu radnog iskustva. Lica koja konkurišu za imenovanje direktora dužna su da uz prijavu dostave dokaze o ispunjavanju uslova, plan I program rada I kratku radnu biografiju.

 

Član 46.

 

Ako direktor nije blagovremeno imenovan Skupština opštine Kovačica može bez konkursa da imenuje vršioca dužnosti direktora.

Vršilac dužnosti direktora mora da ispunjava uslove propisane Statutom za imenovanje direktora, isti u vršenju svojih poslove ima sva prava I dužnosti direktora, a funkciju direktora može da obavlja najduže godinu dana od dana imenovanja.

Vršilac dužnosti direktora ima sva prava I dužnosti direktora.

 

Član 47.

 

Direktor obavlja sledeće poslove:

 1. zastupa I predstavlja Galeriju

 2. organizuje I vodi poslovanje Galerije

 3. stara se o zakonitosti I odgovara za zakonitost rada Galerije

 4. predlaže godišnji program rada I poslovanja dugoročni I srednjoročni plan razvoja

 5. podnosi godišnji izveštaj o radu I poslovanju

 6. predlaže opšti akt o unutrašnjoj organizaciji preduzeća

 7. donosi opti akt – Pravilnik o sistematizaciji I opisu radnih mesta

 8. izvršava odluke Upravnog odbora

 9. odgovara za ostvarivanje programske koncepcije I stara se o izvršavanju usvojenih planova rada I o primeni propisa

 10. odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama o odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom ili drugim opštim aktom

 11. obrazuje komisiju I druga radna tela za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti Galerije

 12. obrazuje stručno I savetodavno telo koje mu pomaže u radu

 13. o pravima I obavezama direktora odlučuje predsenik UO

 14. za poslovanje koje nije regulisano posebnim pozitivnim propisima direktor je dužan da traži prethodnu saglasnost UO

 15. informiše UO os vim zaključenim ugovorima

 16. direktor je dužan da traži prethodnu saglasnost UO za zaključenje ugovora čija vrednost prelazi cenzus za javne nabavke male vrednosti u tekućoj godini

 17. vrši druge poslove predviđenje zakonom, aktom o osnivanju I Statutom

Za svoj rad direktor je odgovoran Upravnom odboru I Skupštini opštine Kovačica.

Međusobna prava, obaveze I odgovornosti direktora I ustanove kao poslodavca uređuju se ugovorom, koji u ime poslodavca zaključuje Upravni odbor.

O pojedinačnim pravima obavezama I odgovornostima iz radnog odnosa direktora odlučuje UO.

 

Član 48.

 

Direktor se razrešava dužnosti pre isteka vremena na koje je imenovan:

 1. na lični zahtev,

 2. kada u svom radu postupa suprotno odredbama zakona, Statuta I drugih opštih akata, odluka Skupštine opštine I UO

 3. ako zloupotrebi položaj ili prekorači ovlašćenja

Direktor može da bude razrešen dužnosti pre isteka vremena na koje je imenovan I drugim slučajevima na obrazložen predlog podnosioca zahteva za razrešenje.

Zahtev za razrešenje direktora mogu da podnesu organi ustanove.

 

NADZORNI ODBOR

 

Član 49.

 

Nadzorni odbor je organ nadzornog rada “RTV Kovačica” I njenih organa.

Nadzorni odbor ima predsednika I 2 člana.

Predsednika I članove Nadzornog odbora imenuje I razrešava Skupština opštine Kovačica.

Predsednik I članovi Nadzornog odbora imenuju se na vreme od 4 godine.

 

Član 50.

 

Članovi Nadzornog odbora imenuju se iz reda afirmisanih stručnjaka.

 

Član 51.

 

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu a najkasnije u roku od 30 dana od dana konstituisanja.

 

Član 52.

 

Nadzorni odbor

 1. vrši nadzor nad zakonitošću rada Galerije

 2. pregleda periodične I godišnje obračune I utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisom

 3. utvrđuje da li se poslovne knjige vode uredno I u skladu sa propisima

 4. izveštava o godišnjim računovodstvenim iskazima I izveštajima o poslovanju koji se podnose osnivaču

 5. daje mišljenje o predlozima za raspodelu dobiti

 6. prati I kontroiše raspolaganje galerijskom imovinom

 7. vrši I druge poslove nadzora nad zakonitošću rada u svim ostalim delovima Galerije u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju I nalozima osnivača.

 

RADNI ODNOSI, POLOŽAJ I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH

 

Zaposleni u Galeriji ostvaruju prava, I odgovornosti iz rada u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu kao I dr. opštim aktima Galerije.

 

 

Član 54.

 

U Galeriji zaposleni ostvaruju pravo na štajk u sklad sa zakonom kojim se uređuju uslovi za organizovanje štrajka I aktom Skuptine opštine Kovačica o minimumu procesa rada na koji daje mišljenje Skuptina opštine Kovačica.

 

Član 55.

 

Zaposleni učestvuju u upravljanju Galerije u skladu sa zakonom drugim propisima, osnovačkim aktom I ovim Statutom

 

Član 56.

 

Zaposleni u Galeriji napreduju na poslovima galerijske delatnosti, sticajem višeg zvanja

 

Član 57.

 

Zaposleni u Galeriji dzužni su da se stručno usavršavaju I da učestvuju u svim oblicima stručnog usavršavanja u galerijskoj delatnosti.

 

POSLOVNA TAJNA

 

Član 58.

 

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave I podaci utvrđeni opštim aktom ili odlukom Upravnog odbora čije bi saosštavanje neovlašćenom licu bilo proptivnom poslovanju Galerije I koji bi moglo štetiti njegovim interesima I poslovnom ugledu.

 

Član 59.

 

Opštim aktom koji donosi Upravni odbor bliže se utvrđuju način čuvanja I rukovanja ispravama I podacima utvrđenim kao poslovna tajna.

Svaki zaposleni kome je poznat sadržaj isprava I podatak koji predstavljaju poslovnu tajnu ima dužnost čuvanja istih I po prestanku radnog odnosa u Galeriji, a pot pretnjom krivične I materijalne odgovornosti.

Čuvanje poslovne tajne lice može osloboditi Upravni odbor.

 

Član 60.

 

Poslovnom tajnom u Galeriji smatra se:

 • isprave koje nadležni organ proglasi poslovnom tajnom

 • podaci koje direktor kao poverljive saopšti zaposlenima

 • podaci koji sadrže ponude za konkurs ili javno nadmetanje do objavljivanja rezultata konkursa, odnosno javnog nadmetanja.

 

USLOVI ZA RAD SINDIKATA

 

Člna 61.

 

Organi Galerije su dužni da omoguće sindikalno organizovanje radnika, utvrđene kolektivnim ugovorom. Aktivnosti sindikata ne smeju ići na štetu izvršavanja programa reada interesa korisnika I radne discipline.

STATUT I DRUGA OPŠTA AKTA

Član 62.

 

Statut je osnovni opšti akt Galerije.

Statut donosi, na predlog direktora, Upravni odbor Galerije, većinom glasova.

Skupština opštine Kovačica daje saglasnost na Statut.

Po dobijenoj saglasnosti Statut se objavljuje.

Statut stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja.

 

Član 63.

 

Predlog izmena I dopuna Statuta mogu da podnesu:

 • organi galerije

 • reprezentativne organizacije sindikata

 • osnivač

 

Izmene I dopune Statuta vrše se na način I po postupku predviđenjim za njegovo donošenje.

 

Član 64.

 

Drugi opšti akti Galerije su pravilnivici, odluke I poslovnici.

Pravilnike, odluke I poslovnike donosi Upravni odbor I direktor, a isti moraju da budu u skladu sa zakonom, osnicačkim aktom I Statutom.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 65.

 

Statut se smatra donetim, danom davanja saglasnosti od strane Skupštine opštine Kovačica.

 

 

 

 

Na osnovu člana 4 i 13 Zakona o javnim službama ("Sl. glasnik RS" br. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05), člana 81. Zakona o kulturi ("Sl. glasnik RS" br. 72/09), člana 35., stav 1, tačka 8. Statuta opštine Kovačica ("Sl.list opštine Kovačica " br. 13/08 i 9/09),i člana 41 i 63 Statuta Galerije naivne umetnosti Kovačica ( „Sl. list opštine Kovačica“ br. 3/09) Upravni odbor Galerije naivne umetnosti Kovačica, na sednici održanoj dana 26.01. 2011. godine, doneo je

 

 

 

O D L U K U

o izmenama i dopunama

 

S T A T U T A

 

GALERIJE NAIVNE UMETNOSTI KOVAČICA

 

 

 

Član 1.

 

U Statutu Galerije naivne umetnosti Kovačica ( „Sl. list opštine Kovačica“ br. 3/09) u daljem tekstu „Statut“

 

Čllan 18 . menja se i i glasi:

 

Galerija se registruje za obavljanje sledećih delatnosti:

 

Pretežna delatnost:

 

SRKTOR R

91. Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti

91.02 Delatnost muzeja galerija i zbirki

 

Ustanova obavljaće i ostale delatnosti:

 

Sektor R

90.03 Umetničko stvaralaštvo

 

Sektor J

58.11 Izdavanje knjiga

58.19. Ostala izdavačka delatnost

 

Sektor L

68.2 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

 

Sektor G

47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicvama“

 

Čl. 2.

Čllan 21 menja se i glasi:

 

Unutrašnja organizacija utvrđuje se posebnim opštim aktom, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji koju donosi Upravni odbor, uz saglasnost Skupštine opštine.

Opšti akt o sistematizaciji radnih mesta, u opisu poslova radnih mesta donosi direktor , uz saglasnost Opštinskog vaća.“

 

Član 3.

U članu 30. , dodaje se drugi stav, koji glasi:

 

Organ jedinice lokalne samouprave zaključuje sa ustanovom godišnji ugovor o finansiranju odobrenog programa rada ili delova programa rada. „

 

 

.

 

Član 4.

U članu 39, dodaje se drugi i treći stav, koji glase:

 

Sastav Upravnog odbora treba da obezbedi zastupljenost od najmanje 30% predstavnika manje zastupljenog pola.

Članovi Upravnog odbora mogu biti imenovani najviše dva puta.“

 

Član 5.

Član 41. menja se i glasi:

 

Upravni odbor obavlja sledeće poslove:

1)donosi statut;

2) donosi druge opšte akte ustanove, predviđene zakonom i statutom;

3) utvrđuje poslovnu i razvojnu politiku;

4) odlučuje o poslovanju ustanove;

5) donosi programe rada ustanove, na predlog direktora;

6) donosi godišnji finansijski plan;

7) usvaja godišnji obračun;

8) usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju;

9) daje predlog o statusnim promenama, u skladu sa zakonom;

10) daje predlog osnivaču o kandidatu za direktora;

11) zaključuje ugovor o radu sa direktorom, na određeno vreme, do isteka roka na koji je izabran, odnosno do njegovog razrešenja, a kada je za direktora imenovano lice koje je već zaposleno u istoj ustanovi kulture na neodređeno vreme, zaključuje aneks ugovora o radu, u skladu sa zakonom o radu;

12) odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i statutom. “

 

Član 6.

 

U članu 44, stav 3 i, umesto reči „ 3 meseca“, treba da stoji „ 60 dana“

 

Član 7

U članu 50. dodaje se drugi i treći stav koji glase:

 

Sastav nadzornog odbora treba da obezbedi zastupljenost od najmanje 30% predstavnika manje zastupljenog pola.

Čanovi Nadzornog odbora,mogu biti imenovani najviše dva puta.“

 

Član 8

 

U članu 52, stav 1 , dodaje se tačka 8, koja glasi:

 1. .Nadzorni odbor, najmanje jedanput godišnje, podnosi izveštaj o svom radu osnivaču“

 

 

Član 9.

Posle člana 52, dodaje se član 52a, koji glasi:

Programski savet:

 

U ustanovi se može obrazovati umetnički, programski, odnosno stručni savet.

Umetnički, programski, odnosno stručni savet razmatra pitanja iz umetničke, programske, odnosno stručne delatnosti ustanove i direktoru, daje mišljenja i predloge vezane za umetnički, programski i stručni rad ustanove. Članovi Programskog saveta su eminentni stručnjaci iz umetničke, kuturne delatnosti.Programski savet broji 3 člana. Sastav Programskog saveta, kao i predsednika imenuje Upravni odbor ustanove.

Programski savet:

 1. daje stručne i savetodavne predlog za izradu Program rada ustanove

 2. sprovodi umetničke, programske i kulturne aktivnosti na osnovu ugovora sa direktorom

 3. razmatra stručna pitanja, daje mišljenja i svate iz umetničke i programske delatnosti

Umetnički, programski ili stručni poslovi u ustanovama, mogu se obavljati i zaključivanjem autorskih, izvođačkih ili drugih ugovora, između direktora ustanove i samostalnih umetnika ili drugih fizičkih lica. “

 

Član 10.

 

Ova Odluka o izmenama i dopunama Statuta Galerije naivne umetnosti Kovačica, stupa na snagu danom davanja saglasnosti od strane osnivača.

 

Predsednik Upravnog odbora

Jan Glozik