Pravilnik o radu Tlačiť
Napísal Administrator   
Sobota, 09 November 2013
There are no translations available.

Pravilnik o radu Galerije naivne umetnosti

Na osnovu člana 3. stav 2. tačka 1 i stav 4. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS br 24/2005 i 6172005), člana 37. stav 7. i člana 58. a u skladu sa članom 41. stav 1. taka 8 Statuta Galerije naivne umetnosti Kovačica, Upravni odbor Galerije naivne umetnosti Kovačica na sednici održanoj 08.12.2009. g., donosi

 

PRAVILNIK O RADU

 

I OSNOVNE ODREDBE

 

 

Član 1.

 

Ovim Pravilnikom, u skladu sa zakonom, u Galeriji naivne umetnosti Kovačica (u daljem tekstu: Galerija) uređuju se prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih i obaveze Galerije u obezbeđivanju i ostvarivanju prava zaposlenih iz radnog odnosa.

 

Član 2.

 

Na prava obaveze i odgovornosti zaposlenih koji nisu određeni ovim pravilnikom primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona i drugih važećih propisa.

 

II RADNO VREME

 

Puno radno vreme

 

Član 3.

 

Puno radno vreme zaposlenih iznosi 40 časova u radnoj nedelji.

 

Raspored radnog vremena

 

Član 4.

 

Radna nedelja traje pet radnih dana.

Raspored radnog vremena u okviru radne nedelje utvrđuje direktor.

Radni dan, po pravilu, traje osam časova.

 

Član 5.

 

Direktor galerije u kojoj se rad obavljava u smenama, noću ili kad priroda posla i organizacija rada to zahteva – radnu nedelju i raspored radnog vremena može da organizuje na drugi način. Direktor je dužan da obavesti zaposlenog o rasporedu i promeni rasporeda radnog vremena najmanje sedam dana pre promene rasporeda radnog vremena.

 

Preraspodela radnog vremena

 

Član 6.

 

Direktor može da izvrši preraspodelu radnog vremena kada to zahteva priroda delatnosti, organizacija rada, bolje korišćenje sredstava rada, racionalnije korišćenje radnog vremena i izvršenje planova rada u utvrđenim rokovima.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, preraspodela radnog vremena vrši se tako da ukupno radno vreme zaposlenog u toku kalendarske godine u proseku ne bude duže od punpg radnog vremena.

 

II ODMORI I ODSUSTVA

 

Odmor u toku dnevnog rada

Član 8.

 

Zaposleni ima pravo na odmor u toku rada u trajanju od 30 minuta, a koji ne može da koristi na početku i na kraju radnog vremena. Odmor u toku dnevnog rada, zaposleni je, po pravilu, dužan da iskoristi u vremenskom periodu kada nema u najavi posetu obilaska galerije.

Odmor u toku dnevnog rada organizuje se na način kojim se obezbeđuje da se rad ne prekida, ako priroda rada ne dozvoljava prekid rada.

Vreme odmora iz stava 1. ovog člana, uračunava se u radno vreme.

Zaposleni ima pravo na dnevni odmor između dva uzastopna radna dana u trajanju od namanje 12 časova neprekidno.

Zaposleni ima pravo na nedeljni odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno.

 

Godišnji odmor

 

Član 9.

 

Dužina godišnjeg odmora određuje se tako što se zakonski minimun od 20 radnih dana uvećava za:

 

 1. po osnovu radnog doprinosa: do 5 radnih dana, po proceni i odluci direktora;

 2. po osnovu uslova rada:

  - za poslove sa povećanim rizikom 3 radna dana

  - za ostale poslove 1 radni dan

 3. stručne spreme:

  - za I-II stepen stručne spreme – 1 radni dan

  - za III-IV stepen stručne spreme – 2 radna dana

  - za V-VI stepen stručne spreme – 3 radna dana

  - za VII-VIII stepen stručne spreme – 4 radna dana

 4. utvrđene invalidnosti – 2 radna dana

 

Samohranom rditelju sa detetom do 15 godina života i roditelju koji ima troje ili više dece do 15 godina života dužina godišnjeg odmora utvrđena u smislu stava 1. ovog člana, uvećava se za dva radna dana.

 

Godišnji odmor zaposlenog ne može biti duži od 30 radnih dana.

 

Član 10.

 

Zaposleni ima pravo da koristi godišnji odmor u neprekidnom trajanju.

Zaposleni može da koristi godišnji odmor u dva dela, s tim da prve deo u trajanju od tri radne nedelje koristi u tekućoj kalendarskoj godini, a drugi deo najkasnije do 30. juna naredne godine.

 

Plaćeno odsustvo

 

Član 11.

 

Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo do sedam radnih dana u kalendarskoj godini u sledećim slučajevima:

 • stupanja zaposlenog u brak: pet radnih dana;

 • porođaj supruge: tri radna dana;

 • selidbe sopstvenog domaćinstva: 4 radna dana;

 • polaganje stručnog ispita: 3 radna dana;

 • teže bolesti člana uže porodice: 5 radnih dana

 • odlaska na osluženje vojnog roka: 1 radni dan

 • učešća na stručnim savetovanjima i simpozijumima: 3 radna dana

   

Član 12.

 

Pored plaćenog osustva iz člana 10 ovog pravilnika, zaposleni ima prava na plaćeno odsustvo još sedam radnih dana u slučaju smrti člana uže porodice, kao i pravo na dva radna dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi, računajući dan davanja krvi.

 

Neplaćeno odsustvo

 

Član 13.

 

Na zahtev zaposlenog, direktor odobrava korišćenje neplaćenog odsustva.

 

IV ZARADA; NAKNADA ZARADE I DRUGA PRIMANJA

 

Plate zaposlenih

 

Član 14.

 

Plate zaposlenih utvrđuju se na osnovu:

 1. Osnovice za obračun plate (u daljem tekstu: osnovica);

 2. Koeficijenta koji se množi osnovicom (u daljem tekstu: koeficijent);

 3. Dodatka na platu;

 4. Procenta za vrednovanje radnog staža (minuli rad);

 5. Obaveza koju zaposleni plaća na osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijano osiguranje iz plate, u skladu sa zakonom.

 

Član 15.

 

Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih, utvrđuje se Zaključkom Vlade Republike Srbije. Plate se isplaćuju po isteku meseca na koji se odnosi. U toku meseca može da se isplati akontacija plate za tekući mesec.

 

Član 16.

 

Koeficijent izražava složenost poslova, odgovornost, uslove rada i stručnu spremu.

Koeficijent sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora ukoliko Zakonom nije drugačije uređeno.

 

Član 17.

 

Procenat za vrednovanje radnog staža (minuli rad) iznosi 0,4 % za svaku navršenu godinu radnog staža zaposlenog.

 

Član 18.

 

Plata pripravnika iznosi 80% od najniže plate u okviru zvanja za koje se pripravnik osposobljava.

 

Član 19.

 

Koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih u Galeriji naive umetnosti Kovačica su:

- Direktor......................................19,75

- Kustos.........................................11,10

 

Član 20.

 

Po osnovu radnog učinka, direktor može mesečnu zaradu zaposlenog da uveća najviše do 30%, odnosno umanji najviše 30%

 

Član 21.

 

Rešenje o platama, uvećanjima i umanjenjima donosi direktor Galerije naivne umetnosti.

 

Naknade

 

Član 22.

 

Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj ovim pravilnikom i ugovor o radu i to za:

 • prekovremeni ra – 30%

 • rad na dan praznika koji je neradni dan – 110%

 • po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvaren u radnom odnosu – minuli rad 0,4 % osnovice.

Osnovicu za obračun zarade čini osnovna zarada utvrđena u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

 

 

Član 23.

 

Zaposleni ima pravo na naknadu plate za vreme odsustvovanja sa rada u visini plate od 100% koju bi ostvario na radnom mestu na kom je raspoređen u mesecu za koji se vrši obračun i isplata naknade u sledećim slučajevima:

 • Korišćenje godišnjeg odmora;

 • Korišćenje plaćenog odsustva;

 • Odsustvovanje u dane državnih i verskih praznika za koje je Zakonom propisano da se ne radi;

 • Privremena nesposobnost za rad, ako je nesposobnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću;

 • Davanje krvi, tkviva ili drugih organa;

 • Za vreme vojne vežbe i odazivanja na poziv vojnih i drugih organa;

 • Stručno osposobljavanje i usavršavanje;

 • Učešće u radničko sportskim takmičenjima;

 • Prisustvuvanje sednicama državnog organa u svojstvu člana.

 

 

 

Član 24.

 

Isplatu naknade plate za vreme odsustvovanja sa rada, za vreme prvih 30 dana sprečenosti za rad, obezbeđuje Galerija iz svojih sredstava, a posle toga Republički zavod za zdravstveno osiguranje, ukoliko zakonom nije drugačije određeno.

 

Naknada plate na teret Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje obezbeđuje se od prvog dana sprečenosti za rad zaposlenom, sprečenom zbog dobrovoljnog davanja tkiva i organa, kao i zaposlenoj majci odnosno ocu, usvojiocu ili drugom licu koji se stara o detetu, za vreme privremene sprečenosti za rad zbog nege deteta mlađeg od tri godine.

 

Član 25.

 

Zaposlenima u Galeriji koji su se istakli u radu, može se dodelilti novčana naknada, pohvala ili poklon.

Zaposlenom pripada stimulacija u skladu sa rešenjem nadležnog organa ili direktora, najviše do 30% mesečno.

Stimulacija se utvrđuje na kraju meseca a prema kriterijumu redovnog dolaska na posao i blagovremenog i savesnog izvršavanja poverenih poslova.

Zaposlenom koji je u toku meseca bio privremeno nesposoban za rad zbog bolesti, ili povredom van rada, ne pripada stimulacija za vreme trajanja nesposobnosti.

 

Član 26.

 

Imenovan lica u upravnim telima od strane osnivača Galerije imaju pravo na naknadu za prisustvuvanje sednicama Upravnog i Nadzornog odbora Galerije u visini naknade koja je utvrđena za članove upravnih tela.

 

Ostala primanja

 

Član 27.

 

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa Zakonom i to:

 • Za dolazak i odlazak sa rada u visini cene mesečne karte u javnom saobraćaju;

 • Za vreme provedeno na službenom putu u zemlji;

 • Za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu, najmanje u visini utvrđenoj posebnim propisima.

Službenim putovanjem se smatra putovanje na koje se radnik upućuje od strane direktora, odnosno drugog ovlašćenog lica da za potrebe Galerije izvrši određeni službeni posao van mesta svog zaposlenja.

Ovlašćeno lice izadaje nalog z a službeno putovanje pre polaska na put.

Na osnovu naloga za službeno putovanje, zaposlenom se može isplatiti akontacija u visini procenjenih troškova.

Ukolliko službeno putovanje ne započne u roku od tri dana od datuma koji je naveden u nalogu za službeno putovanje, zaposleni je dužan da isplaćenu akontaciju vrati narednog dana od isteka tog roka.

 

Član 28.

 

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova za službeno putovanje i to:

 • Dnevnicu u skladu sa propisima;

 • Naknadu za prevoz od mesta redovnog zaposlenja do mesta u koje se upućuje u visini stvarnih troškova prevoza u javnom saobraćaju, ako mu nije obezbeđen službeni prevoz;

 • Naknadu ostalih troškova koje zaposleni ima u vezi sa vršenjem službenog posla na službenom putu (putarina, parkiranje, prevoz prtljaga, rezervacija mesta u prevoznom sredstvu, telefonski troškovi koji se nadoknađuju u vsini stvarnih troškova prema priloženom računu).

 

Član 29.

 

Dnevnica se obračunava od časa odlaska na službeni put pa do povratka sa lužbenog puta.

Zaposlenom se isplaćuje cela dnevnica za službeno putovanje koje je trajalo između 12 i 24 časa, a polovina dnevnice za službeno putovanje koje je trajalo između 8 i 12 časova.

 

Član 30.

 

Visina dnevnice za službeno putovanje u zemlji iznosi 5% od prosečne mesečne zarade u privredi Republike po poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa za poslove statistike i isplaćuje se najviše do neoporezivog iznosa.

Naknada troškova dnevnice uvećava se za troškove prenoćišta po priloženom računu, osim za prenoćište u hotelu „de-luks“ kategorije.

 

Član 31.

 

Ako zbog hitnosti, odnosno potreba službenog posla zaposleni koji se upućuje na službeno putovanje ne može koristiti ni prevoz u javnom saobraćaju, ni službeno vozilo, on po pismenom odobrenju ovlašćenog lica može koristiti sopstveni automobil.

Ukoliko zaposleni koristi sopstveni automobil, isplaćuje mu se naknada u visini 10% propisane cene za litar pogonskog goriva po pređenom kilometru.

 

Član 32.

 

Troškovi službenog putovanja nadoknađuju se na osnovu obračuna putnih troškova, uz koji se prilažu odgovarajući dokazi o postojanju i visini troškova (karta za prevoz, račun za prenoćište i doručak i ostali troškovi), a koji se podnosi u roku od tri dana od kada je službeno putovanje završeno.

 

Član 33.

 

Galerija je dužna da zaposlenom isplati:

 1. Otpremninu pri odlasku u penziju ili pri prestanku radnog odnosa po sili zakona zbog gubitka radne sposobnosti, u visini jedne i po zarade koju bi zaposleni ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što ne može biti niža od tri prosečne zarade u republici poslednje objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate;

 2. Zaposlenom za čijim je radom prestala potreba u Galeriji, (neraspoređen radnik) otpremnina se isplaćuje u visini 1/3 njegove plate za svaku navršenu godinu radnog odnosa. Platom se smatra njegova prosečna mesečna plata isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kom je doneto rešenje;

 3. Naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana porodice (bračni drug, deca i roditelji zaposlenog i drugo lice prema kome zaposleni ima zakonsku obavezu izdržavanja) i članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog;

  Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana porodice može se odobriti najviše do neoporezivog iznosa prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku;

 4. Pomoć u slučaju duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice;

 5. Pomoć za nabavku ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice;

 6. Pomoć za ublažavanje posledica elementarnih nepogoda na neosiguranom stambenom objektu zaposlenog;

 7. Pomoć za nabavku lekova za zaposlenog ili člana uže porodice;

 8. Pomoć za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika samohranim roditeljima, ukoliko im je takva pomoć neophodna usled teške materijalne situacije.

 

Visina pomoći u slučajevima utvrđenim u stavu 1. ovog člana u tačkama 4 do 10, priznaje se na osnovu uredne dokumentacije (račun i dr. Dokumentacija), do neoporezivog iznosa prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog rgana nadležnog za poslove statistike.

Rešenje o visini pomoći donosi Direktor Galerije.

Isplata zaposlenom se može vršiti gotovinom, uplatom na njegov račun ili uplatom odgovarajućoj organizaciji po dostavljenoj fakturi i sl.

 

Član 34.

 

Zaposleni ima pravo na jubilarnu nagradu za 10, 20, 30 i 40 godina neprekidnog rada u Galeriji.

Jubilarna nagrada se dodeljuje na dan Galerije, po rešenju direktora i isplaćuje u visini:

 • za 10 godina neprekidnog rada u Galeriji jedna prosečna mesečna zarada u privredi Republike Srbije prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

 • za 20 godina neprekidnog rada u Galeriji jedna i po prosečna mesečna zarada u privredi Republike Srbije prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

 • za 30 godina neprekidnog rada u Galeriji dve prosečne mesečne zarade u privredi Republike Srbije prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

 • za 40 godina neprekidnog rada u Galeriji dve i po prosečne mesečne zarade u privredi Republike Srbije prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

 

Član 35.

 

Ukoliko u toku kalendarske godine ostvare uštede u trošenju sredstava bedžeta planiranih za rashode za zaposlene i korišćenje roba i usluga, može se ostvareni iznos ušteda koristiti za isplatu nagrada za posebne rezultate rada zaposlenih.

Ostvarena sredstva ušteda iz prethodnog stava ne mogu se isplatiti u iznosu većem od iznosa potrebnog za isplatu jednog mesečnog platnog fonda i to na kraju bedžetske godine, ukoliko Zakonom nije drugačije regulisano.

 

Član 36.

 

Galerija naivne umetnosti može dodeliti zaposlenom pogodne praznične poklone (Božić, Nova godina, 8. Mart i sl.).

Pravo na novogodišnje poklone imaju deca zaposlenih do 15 godina starosti.

Zaposlene žene u Galeriji imaju pravo na osmomartovski poklon.

 

Prelazne i završne odredbe

 

Član 37.

 

ostvarivanje prava zaposlenih po osnovu ličnih primanja i naknada na teret Galerije a koja nisu utvrđena ovim pravilnikom, vršiće se u skladu sa Zakonom o radu, Opštim kolektivnim ugovorom i Posebnim kolektivnim ugovorom.

 

Član 38.

 

Rešenje o platama zaposlenih u Galeriji, doneće direktor galerije u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

 

Član 39.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja od strane Upravnog odbora Galerije naivne umetnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednik UO Galerije naivne umetnosti

Jarmila Ćendić